Ettevõttest. Privaatsustingimused.

Tere tulemast Aasta Auto Pluss AS kodulehele!

Aasta Auto Pluss  müüb ja hooldab Volkswageni sõidu- ja tarbeautosid.

Oleme suurim eesti kapitalil töötav Volkswageni ametlik partnerettevõte Eestis ja võimalik et ka kogu maailmas. Alustasime Tartus Volkswagani sõidu- ja tarbeautode müügi ning hooldusega 2000.a. Aasta Auto nime all. Uus Aasta Auto Pluss AS kõigile Volkswageni nõuetele vastav autokeskus alustas tööd 2006.a. Meil on enam kui 19-aastane kogemus selle vastutusrikka töö tegemiseks.

Meie missiooniks on parima sõidu- ja tarbeautode müügi ja hooldusteenuse pakkumine Volkswageni kaubamärgiga toodete ja rahvusvahelise kontserni Volkswagen AG oskusteabe kaudu.

Aasta Auto Pluss AS-i tegutsemispõhimõtted: Pakume töökindlaid ja turvalisi sõidukeid ning tarbesõidukeid koos kvaliteetse hooldusega, tagades klientide, töötajate ja omanike jätkuva rahulolu. Seda saavutame kliendisõbraliku ja professionaalse teenindusega, klientide usalduse võitmisega, kliendi ootuste ja soovide väljaselgitamisega, asjatundlike ja motiveeritud töötajate kasutamisega, personali ja meeskonnatöö igakülgse ning pideva arendamisega, kaasaegse töökeskkonna hoidmisega, kõige uuemate tehnoloogiate ja töövahendite kasutamisega, kontrollitud ja usaldusväärsete koostööpartnerite valimisega, õige hinnapoliitikaga, kokkulepetest ja tähtaegadest kinnipidamisega, teenindusprotsessi probleemidevaba kulgemisega ja Volkswageni kvaliteedistandardite järgimisega.      Ettevõttele on omistatud ISO 9001:2008 sertifikaat. Olete alati oodatud Tartus Aardla tn 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Aasta Auto Pluss AS privaatsustingimused

Aasta Auto Pluss AS, registrikood 10963047, aadress Aardla 101, Tartu (edaspidi „meie“ või „me“) kogub ja töötleb teenuse osutamiseks teie isikuandmeid. Meile on tähtis teie isikuandmete turvalisus ning seetõttu peame vajalikuks teid teavitada isikuandmetega tehtavatest töötlemistoimingutest, isikuandmete töötlemise eesmärkidest ja õiguslikust alusest. Ühtlasi soovime teavitada teid isikuandmete töötlemisega seotud õigustest.

Meil on õigus käesolevat privaatsuspoliitikat igal ajal ühepoolselt muuta. Muutmise korral teavitame teid sellest.

1. Kogutavad isikuandmed

Me töötleme teie kohta isikuandmeid, mida te olete meile vabatahtlikult avaldanud. Peame vajalikuks märkida, et kui te otsustate jätta meile teenuse osutamiseks vältimatult vajalikud isikuandmed esitamata, siis ei ole meil võimalik teile teenust osutada.

Teenuse osutamisel või teenuse kaudu teie poolt meile esitatud andmed:

– Isikuandmed (s.o. nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-postiaadress), mis on vajalikud mootorsõiduki müügidokumentide või tellimuslepingu vormistamiseks, hinnapakkumiste ja arvete edastamiseks, proovisõidu ankeedi täitmiseks või mis tahes muu mootorsõiduki müügi või rendiga seotud dokumentatsiooni vormistamiseks;
– Maksetega seotud andmed, sh maksetega seotud ajalugu (maksja nimi ja aadress);
– Andmed teile kuuluva või teile renditud mootorsõiduki kohta (s.o. auto nr, VIN-kood, mudel, väljalaskeaasta, mootorsõiduki müügi- või rendilepingu sõlmimise kuupäev, ostuhind, andmed mootorsõiduki varustuse kohta, mootorsõiduki hoolduste ajalugu);
– Andmed mootorsõiduki üldise ja/või hetke seisukorra kohta (mootorsõidukil ilmnenud hoiatustuled või mootorsõidukiga tehtud avariid, teenindusgraafik, kütusekulu, aku seisukord, rehvirõhk, mootorsõidukil esinenud probleemid või mis tahes muud andmed mootorsõiduki, selle seadmete või osade seisukorra kohta);
– Andmed mootorsõiduki kasutamise kohta, sh mugavusseaded (nagu näiteks istme seadistused, eelistatud raadiojaamad, konditsioneeri ja kütteseadistused, navigeerimisandmed, sõidustiil, andmed abisüsteemide kasutamise kohta ja nende kasutuselevõtuandmed);
– Mootorsõiduki asukoha andmed (nagu näiteks GPS, raadiosignaali asukoha jälgimine, liikumisprofiil, WLAN-hotspot asukoht);
– Andmed, mis on kogutud teile tugi- või klienditeenuse osutamisel (sh teie poolt tehtud päringud ja kaebused);

Aasta Auto Pluss AS võib teie kohta andmeid koguda ka avalikest andmebaasidest ja muudest avalikest allikatest, (nt krediidiinfo pakkujalt). Nimetatud juhul võib Aasta Auto Pluss AS ühendada sellistest allikatest kogutud andmed andmetega mida oleme saanud otse teilt.

Teie kohta kogutud isikuandmed siin koos nimetatud “Isikuandmed”.

2. Isikuandmete kogumise eesmärgid

Me kogume teie Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel, mh järgmistel eesmärkidel:

– Teie poolt tellitud toote müümiseks või teenuse osutamiseks, sh toote või teenuse osutamiseks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks;
– Mootorsõidukile hooldusteenuste osutamiseks, sh mootorsõiduki seisukorra fikseerimiseks, mootorsõidukil esinenud probleemide või puuduste avastamiseks, uurimiseks ning kõrvaldamiseks;
– Mootorsõidukiga seotud toote, teenuse või varuosaga seonduvalt teiega ühenduse võtmiseks, mh korralisest hooldusest teavitamiseks, erakorralistel juhtudel hooldusest teavitamiseks; – Mootorsõidukis teenuste muudatuste ja värskenduste seadistamiseks;
– Mootorsõiduki, toodete või teenuste turvalisuse hindamiseks;
– Klienditeeninduse ja tugiteenuste osutamiseks;
– Uudiskirjade, personaalsete pakkumiste edastamiseks ja kampaaniatest teavitamiseks;
– Mootorsõidukiga või meie teenuste kasutamise kohta turu-uuringute või rahulolu uuringute läbiviimiseks, analüüsimiseks, statistika tegemiseks või lisateenuste täiendamiseks;
– Seadusest tuleneva mis tahes muu kohustuse järgimiseks.

3. Õiguslik alus Isikuandmete töötlemiseks

Me töötleme teie Isikuandmeid järgmistel õiguslikel alusel:

– Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmisega tagamiseks (mh teenuse osutamiseks).
– Teie nõusoleku alusel teile uudiskirjade, personaalsete pakkumiste, kampaaniate edastamiseks ning rahulolu-uuringute ja turu-uuringute läbiviimiseks. Lisaks võib Aasta Auto Pluss AS töödelda nõusoleku alusel andmeid teie eelistuste ja huvipakkuvate mootorsõidukite kohta.
– Meile kohalduva juriidilise kohustuse täitmiseks;
– Õigustatud huvi olemasolul. Näiteks on meil õigustatud huvi töödelda teie Isikuandmeid pettuse ennetamiseks või oma IT-süsteemide võrguturbe ja teabe turvalisuse tagamiseks.

Kui te soovite saada rohkem informatsiooni teie Isikuandmete töötlemise õigusliku aluse kohta, siis olete oodatud võtma meiega ühendust.

4. Isikuandmete vastutav töötleja ja Isikuandmete edastamine.

Teie poolt teenuse saamise eesmärgil avaldatud Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Aasta Auto Pluss AS. Me võime edastada teie Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks haldussüsteemide pakkujale, õigusabiteenust osutavale isikule, raamatupidajale, pilveteenuse osutajale või mis tahes muule isikule, kes osutab meile teenust (nt IT-teenus) aga ka meiega seotud teistele ettevõtetele. Me oleme teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid teie Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

5. Isikuandmete turvalisus

Oleme rakendanud vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid selleks, et teie Isikuandmed oleksid kaitstud mistahes väärkasutamise, volitamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest. Seda ka välisriiki edastatavate Isikuandmete suhtes. Kui te soovite koopiat välisriiki edastatavate Isikuandmete suhtes kohaldatavate kaitsemeetmete kohta, siis andke meile oma soovist lahkesti teada. Teie Isikuandmetele on ligipääs üksnes selleks volitatud isikutel. Seejuures kohustuvad Isikuandmetele juurdepääsu omavad isikud järgima konfidentsiaalsuskohustust.

6. Isikuandmete säilitamine

Me ei säilita teie Isikuandmeid (mh andmeid teile kuuluva mootorsõiduki(te) kohta) kauem kui see on mõistlikult vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid koguti või töödeldi, järgides andmete säilitamise perioodile kohalduvaid õigusakte.

7. Kliendi õigused isikuandmete kogumisel

Seoses teie Isikuandmete töötlemisega on teil järgmised õigused:

– Taotleda juurdepääsu teie kohta kogutud Isikuandmetele ning nõuda Isikuandmete koopiat;
– Taotleda Isikuandmete parandamist, täiendamist või kustutamist, kui need ei vasta tegelikkusele või neid ei töödelda kehtivate nõuete kohaselt;
– Nõuda, et me piiraks teie kohta Isikuandmete kogumist, töötlemist või kasutamist;
– Esitada kaebus oma Isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile;
– Võtta igal ajal tagasi meile antud nõusolek(ud) Isikuandmete töötlemiseks. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Eelpool nimetatud õiguste kasutamiseks tuleb teil esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus meie e-posti aadressile aastaautopluss@vwtartu.ee. Meil on õigus keelduda taotluse täitmisest, millisel juhul me teavitame teid keeldumise aluseks olevatest asjaoludest.

8. Kontaktandmed

Kui teil on küsimusi oma Isikuandmete töötlemise kohta, siis on teil võimalik võtta meiega ühendust e-posti aadressil aastaautopluss@vwtartu.ee.

Ühtlasi on Kliendil võimalik pöörduda isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste või kaebustega meie poole, edastades küsimuse või kaebuse e-posti aadressile aastaautopluss@vwtartu.ee. Isikuandmete töötlemist puudutavate kaebuste korral on Kliendil õigus võtta ühendust ka Andmekaitse Inspektsiooniga.

 

Aasta Auto Pluss AS

Aardla 101,50414 Tartu                                                                                                                                                                                                                                                  Telefon (+372) 6803640                                                                                                                                                                                                                                                 E-post: aastaautopluss@vwtartu.ee